Wat is er tot nu toe gebeurd?

In de NRD zijn vijftien kansrijke zoekgebieden voor stationslocaties gedefinieerd in twee zoekgebieden. Na het vaststellen van de NRD hebben we een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het proces om van vijftien alternatieven naar één voorkeursalternatief (hierna VKA) te komen is in dit MER verdeeld in twee fasen.

In fase 1 hebben wij de vijftien kansrijke zoekgebieden voor de stationslocaties onderzocht op milieueffecten en hebben we de vijf meest geschikte stationslocatiealternatieven geselecteerd. Het doel van deze fase is om voor alle relevante milieuthema’s de onderscheidende milieueffecten in beeld te brengen voor de zoekgebieden voor stationslocaties. Deze fase is nu afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd onder het tabblad ‘MER’.

Wat gebeurt hierna?

Momenteel doen wij nader onderzoek naar de milieueffecten van de vijf kansrijkste stationslocaties. Wij onderzoeken ook de effecten van de kabelverbindingen. De resultaten van deze onderzoeken worden tegelijk met het ontwerp-inpassingsplan gepubliceerd. Dit is naar verwachting eind 2019 of begin 2020.

De Ministers van EZK en BZK maken een keuze voor de locatie waar we het hoogspanningsstation daadwerkelijk gaan bouwen. Voor het maken van deze keuze kijken de ministers naar milieueffecten uit het MER, maar ook naar input vanuit de omgeving, technische haalbaarheid en kosten. De verwachting is dat deze keuze in de zomer van 2019 gemaakt wordt

Als de ministers de locatie van het hoogspanningsstation hebben gekozen, stelt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een inpassingsplan op. Hiermee wordt de bouw van het hoogspanningsstation planologisch mogelijk gemaakt.

Op naar een verbeterd netwerk voor een duurzame toekomst!