110 kV in Beeld! Zeker van duurzame energie

Welkom op 110kV in Beeld! Tussen de kop van de Afsluitdijk en Bolsward zoeken wij (TenneT) een locatie voor een nieuw hoogspanningsstation. Op deze website ziet u welke milieuonderzoeken wij voor dit project het komende jaar uitvoeren. Op basis van deze onderzoeken kiezen de Ministers van EZK en BZK de voorkeurslocatie voor het nieuwe station.

Wij onderzoeken de effecten van het hoogspanningsstation

TenneT wil een nieuw 110kV-station en bijbehorende ondergrondse kabelverbindingen aanleggen om toekomstige duurzame energie-initiatieven, zoals Windpark Fryslân, aan te kunnen sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft begin juli 2019 de zoeklocatie aan de Klaverweg te Bolsward als voorkeurslocatie gekozen voor de bouw van het nieuwe 110kV-station. Voor dit station zijn twee kabelverbindingen nodig:

  • Een verbinding naar de kabelverbinding van windpark Fryslân;
  • Een verbinding met de bestaande bovengrondse hoogspanningsleidingen naar station Marnezijl.

In het voorjaar van 2019 zijn vijf kansrijke stationslocatiealternatieven en de kabelverbindingen om het station aan te sluiten op het net elkaar vergeleken. Hierbij zijn deze locaties beoordeeld op de aspecten milieu, kosten, technische haalbaarheid en de omgeving. Ten opzichte van de andere zoeklocaties heeft de locatie aan de Klaverweg de voorkeur vanwege de landschappelijke inpassing en de minste weerstand vanuit de omgeving. Daarnaast hebben de provincie Fryslân en gemeente Súdwest Frylân aangegeven een voorkeur te hebben voor deze locatie. Geluidhinder op omliggende woningen is voor deze locatie een aandachtspunt, er zijn maatregelen mogelijk om hinder te beperken.

locatie klaverweg

Op de kaartpagina zijn de beoordelingen van de vijf stationslocatiealternatieven en bijbehorende tracés samengevat. Hier leest u waarom de locatie aan de Klaverweg de voorkeur heeft gekregen boven de andere locaties. De volledige afwegingsnotitie waarop de keuze voor de locatie aan de Klaverweg is gebaseerd vindt u op de website van RVO.

Wij zoeken een nieuwe locatie voor een hoogspanningsstation

Nederland heeft een zeer uitgebreid en betrouwbaar elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet vervoert de elektriciteit van bijvoorbeeld de windturbines of de zonneparken naar uw woning of bedrijf. Een hoogspanningsstation kunt u zien als een knooppunt in dit netwerk. In en om Friesland worden duurzame energiebronnen zoals nieuwe windturbines en zonneparken gebouwd. Deze wekken duurzame elektriciteit op. Het nieuwe station zorgt ervoor dat deze elektriciteit, op het elektriciteitsnet komt. Zo kunnen we uw woning of bedrijf van elektriciteit voorzien.

stroomnetwerk

Doelstelling project

Wij zijn verantwoordelijk voor een betrouwbaar elektriciteitsnet. Samen met regionale netbeheerders – in Friesland is dat Liander - zorgen we ervoor dat geproduceerde elektriciteit bij u terecht komt. Ons doel is daarom de realisatie van een betrouwbaar hoogspanningsstation van maximaal twee hectare groot. Ook voor nieuwe duurzame energie houden wij alvast wat ruimte vrij. Dit noemen we toekomstvast. Het nieuwe station wordt met een ondergrondse kabel verbonden met het bestaande hoogspanningsstation in Bolsward. Daarnaast wordt het station ook aangesloten op de nieuw aan te leggen kabel langs de A7. Deze kabel loopt van Windpark Fryslan naar station Oudehaske. Hoe en waar wij onderzoek doen ziet u op de kaart.

Waar komt het nieuwe hoogspanningsstation?

In de afgelopen periode hebben wij gezocht naar een geschikte locatie voor het nieuwe hoogspanningsstation tussen de kop van de Afsluitdijk en Bolsward. Inmiddels heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de zoeklocatie aan de Klaverweg te Bolsward aangewezen als voorkeurslocatie.

zoekgebied

Wat is een hoogspanningsstation?

Het Nederlandse hoogspanningsnet kent de spanningsniveaus van 380, 220, 150 en 110 kV. Hoe hoger het spanningsniveau des te meer stroom door de verbinding past. De 380 kV en 220 kV verbindingen zijn voor nationaal transport. De lagere spanningsniveaus (150 en 110 kV) zijn voor regionale transport van elektriciteit. In het westen van Friesland bestaat het elektriciteitsnet uit 110 kV-verbindingen. TenneT beheert deze hoge span-ningsniveaus. Via deze verbinding wordt de elektriciteit dus uiteindelijk vervoert naar uw huis. Via verdeelstations in uw woonwijk wordt het voltage steeds vanuit de 110 kV-verbindingen verder naar beneden gebracht naar 220 volt (laagspanning). In Friesland zorgt Liander voor de lage spanningsniveaus (onder 110 kV tot 220 V). Dit is het span-ningsniveau waarop de elektriciteit thuis uit het stopcontact komt.

hoogspanningsstation