110 kV in Beeld! Zeker van duurzame energie

Welkom op 110kV in Beeld! Tussen de kop van de Afsluitdijk en Bolsward zoeken wij (TenneT) een locatie voor een nieuw hoogspanningsstation. Op deze website ziet u welke milieuonderzoeken wij voor dit project het komende jaar uitvoeren. Op basis van deze onderzoeken kiezen de Ministers van EZK en BZK de voorkeurslocatie voor het nieuwe station.

Wij onderzoeken de effecten van het hoogspanningsstation

TenneT wil een nieuw 110 kV station en bijbehorende ondergrondse kabelverbindingen aanlegen om Windpark Fryslân en andere toekomstige duurzame energieprojecten aan te kunnen sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. Om de meest geschikte locatie te vinden voor het nieuwe 110 kV station en de kabels, laat TenneT een milieueffectrapportage opstellen (hierna MER). In dit rapport zijn de milieueffecten van het project in beeld gebracht voor verschillende locaties (nabij de Kop van de Afsluitdijk en ten westen van Bolsward). Onder andere geluidseffecten, de effecten op natuur en de landschappelijke impact van het project zijn in dit rapport beschreven.

De milieueffectrapportage is verdeeld in twee fasen:

  • Fase 1: trechtering van 15 stationslocaties naar 5;
  • Fase 2: nader onderzoek naar 5 stationslocaties en naar de kabelverbindingen.

In april 2019 is de eerste fase afgerond. De resultaten van deze fase zijn samengevat en gepresenteerd op deze website, onder het tabblad ‘MER’.

Wij zoeken een nieuwe locatie voor een hoogspanningsstation

Nederland heeft een zeer uitgebreid en betrouwbaar elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet vervoert de elektriciteit van bijvoorbeeld de windturbines of de zonneparken naar uw woning of bedrijf. Een hoogspanningsstation kunt u zien als een knooppunt in dit netwerk. In en om Friesland worden duurzame energiebronnen zoals nieuwe windturbines en zonneparken gebouwd. Deze wekken duurzame elektriciteit op. Het nieuwe station zorgt ervoor dat deze elektriciteit, op het elektriciteitsnet komt. Zo kunnen we uw woning of bedrijf van elektriciteit voorzien.

stroomnetwerk

Waar komt het nieuwe hoogspanningsstation?

Dat weten we nog niet precies. Daarom gaan we dat het komende jaar onderzoeken. Op de kaart hebben wij weergegeven waar de komende jaren duurzame energiebronnen komen. Op het IJsselmeer en bij de Kop van de Afsluitdijk wordt straks nieuwe duurzame energie opgewekt. De dichtstbijzijnde aansluiting op het hoogspanningsnet ligt bij Bolsward op bedrijventerrein de Marne (station Marnezijl). Op dit hoogspanningsnet moet het nieuwe hoogspanningsstation worden aangesloten. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe stationslocatie tussen de kop van de Afsluitdijk en Bolsward.

zoekgebied

Wat gaat er nog meer gebeuren?

Om een station aan te sluiten hebben we ook kabels nodig. Het station verbinden we door kabels met het hoogspanningsnet in Bolsward en met de nieuwe kabel langs de A7.

Wat is een hoogspanningsstation?

Het Nederlandse hoogspanningsnet kent de spanningsniveaus van 380, 220, 150 en 110 kV. Hoe hoger het spanningsniveau des te meer stroom door de verbinding past. De 380 kV en 220 kV verbindingen zijn voor nationaal transport. De lagere spanningsniveaus (150 en 110 kV) zijn voor regionale transport van elektriciteit. In het westen van Friesland bestaat het elektriciteitsnet uit 110 kV-verbindingen. TenneT beheert deze hoge spanningsniveaus. Via deze verbinding wordt de elektriciteit dus uiteindelijk vervoert naar uw huis. Via verdeelstations in uw woonwijk wordt het voltage steeds vanuit de 110 kV-verbindingen verder naar beneden gebracht naar 230 volt (laagspanning). In Friesland zorgt Liander voor de lage spanningsniveaus (onder 110 kV tot 220 V). Dit is het spanningsniveau waarop de elektriciteit thuis uit het stopcontact komt.

hoogspanningsstation

Doelstelling project

Wij zijn verantwoordelijk voor een betrouwbaar elektriciteitsnet. Samen met regionale netbeheerders – in Friesland is dat Liander - zorgen we ervoor dat geproduceerde elektriciteit bij u terecht komt. Ons doel is daarom de realisatie van een betrouwbaar hoogspanningsstation van maximaal drie hectare groot. Ook voor nieuwe duurzame energie houden wij alvast wat ruimte vrij. Dit noemen we toekomstvast. Het nieuwe station wordt met een ondergrondse kabel verbonden met het bestaande hoogspanningsstation in Bolsward. Daarnaast wordt het station ook aangesloten op de nieuw aan te leggen kabel langs de A7. Deze kabel loopt van Windpark Fryslan naar station Oudehaske. Hoe en waar wij onderzoek doen ziet u op de kaart.